Algemene voorwaarden Service contracten

Artikel 1. Service contract en het ALL CV Service contract
Het verhelpen van storingen aan uw gastoestel(en) op werkdagen almede in het weekend en op feestdagen. Storingen worden verrekend volgens de geldende uurtarieven, voorrijkosten en de materiaalkosten. Onderhoudsbeurten worden verrekend volgens het geldend onderhoud tarief. Onderhoud word eens per 12 maanden uitgevoerd, met een uitloop van maximaal 3 maanden. Eventueel verbruikte materialen tijdens uitvoering van onderhoud zijn niet inbegrepen en worden apart verrekend. Bij het verhelpen van een storing of mankement tijdens de uitvoering van een onderhoudsbeurt, komen de meerkosten van de verbruikte materialen bovenop het geldend service contract tarief. Het verhelpen van een storing tijdens de uitvoer van een onderhoudsbeurt, kan alleen als de planning dit op dat moment toelaat mits de storing geen spoedeisend karakter heeft. Dit ter beoordeling van ALL CV Service Hebbink. Tussen 2 opeenvolgende onderhoudsbeurten zal een periode liggen van 10 tot Max 15 maanden voor het jaarlijks onderhoudscontract.
Storingen kunnen dagelijks worden gemeld op het storingsnummer zoals op de site vermeld staat. Storingen worden indien mogelijk binnen 24 uur verholpen. Storingen gemeld in het weekend zonder spoedeisend karakter (dit ter beoordeling van ALL CV Service Hebbink) worden de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.
Artikel 2. De volgende toestellen komen in aanmerking voor een contract
Toestellen met een capaciteit tot 40 kW. Alle ketelmerken en types komen voor een ALL CV Service contract in aanmerking. ALL CV Service Hebbink behoudt zich echter het recht voor in uitzonderingsgevallen toestellen uit te sluiten, bijvoorbeeld wanneer daarvoor geen onderdelen van fabriek af voorradig zijn of niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn.

Artikel 3. Om een contract te kunnen afsluiten moet de installatie aan de volgende voorwaarden voldoen

-De installatie dient te voldoen aan de geldende wet en regelgeving betreffende ventilatie, toevoer van verbrandingslucht, afvoer van rook van de verbrandingsgassen, en eisen en bepalingsmethoden voor huishoudelijke gasinstallaties.
-De installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de geldende wet en regelgeving betreffende laagspanning en drinkwaterinstallaties.
-De gehele installatie dient goed bereikbaar te zijn.
-Het toestel mag niet asbesthoudend zijn.
-Er mag geen achterstallig onderhoud zijn.
-Het toestel moet voorzien zijn van de van fabriek af gemonteerde gaskeur / type plaatjes alsmede het serienummer.
-Er mogen geen binnen of buitenmantel delen ontbreken of zijn vervangen door niet originele delen.

Artikel 4. Ingangsdatum en toestelkeuring

Bij het aangaan van het Service contract en het ALL CV Service contract dient het toestel door ALL CV Service Hebbink gekeurd te worden. Aanvullend op het voorgaande geldt voor het Service contract en het ALL CV Service contract dat het toestel nog voordat het 5de levensjaar ingaat in aanmerking komt voor een contract. Daarna is afsluiting van een contract niet meer mogelijk. Het contract eindigt automatisch wanneer het toestel de leeftijd van 10 jaar heeft bereikt. Voor alle Nederlandse en Duitse fabricaten geldt een maximale contractduur wanneer het toestel de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt.
Binnen 2 maanden na ontvangst van het aanmeldingsformulier vindt er een toestel keuring plaats door ALL CV Service Hebbink. Blijkt het toestel of de installatie bij de toestelkeuring niet aan de eisen te voldoen dan kunt u het toestel of de installatie tegen vooraf geoffreerde kosten door ALL CV Service Hebbink laten repareren en daarna het contract af sluiten of besluiten om het contract niet aan te gaan en een jaarlijkse onderhoudsbeurt door ALL CV Service Hebbink uit te laten voeren. Ook kan er in overleg gekozen worden voor het saneren van het oude toestel en hiervoor een nieuwe laten plaatsen door ALL CV Service Hebbink. In deze gevallen zullen er geen kosten verbonden zitten aan de toestel keuring. Indien er besloten wordt om het toestel niet te repareren en geen onderhoudsbeurt te laten verrichten zullen de geldige uurtarieven en voorrijkosten in rekening gebracht worden.
Het contract gaat in nadat beide partijen het contract ondertekend hebben. Het abonnementsgeld dient binnen 2 weken na dagtekening van het contract te worden voldaan.

Indien zich voorafgaand aan de toestelkeuring een storing voordoet, dan vindt de toestelkeuring direct plaats(mits de planning dit toelaat). De storing wordt verholpen, waarbij door ALL CV Service Hebbink de kosten volgens het standaard tarief volledig in rekening worden gebracht.
ALL CV Service Hebbink verplicht zich binnen 6 maanden na ingangsdatum van het contract de eerste onderhoudsbeurt te hebben verricht.

Artikel 5. Kosten voor rekening van de opdrachtgever

5.1 Indien de opdrachtgever, na het tot stand komen van een bindende afspraak, niet thuis is of wanneer de
monteur van All CV Service Hebbink zich meldt en niet wordt toegelaten tot het toestel;
5.2 Reparaties aan installatiedelen, welke niet tot het verwarmingstoestel behoren;
5.3 Storing veroorzaakt door onzorgvuldig of verkeerd gebruik van de installatie door de opdrachtgever of
derden;
5.4 Storing door uitvallen van de gas- en/of elektriciteitsvoorziening;
5.5 Storing door defecte elektriciteitszekering van het distributienet;
5.6 Storing door een onjuiste stand van de elektriciteitsschakelaar;
5.7 Storing door foutief ingestelde thermostaten;
5.8 Storing door werkzaamheden uitgevoerd aan de installatie door derde;
5.9 Vullen en ontluchten van de installatie;
5.10 Storingen en/of werkzaamheden welke normaliter gedekt worden door een storm -, brand – of
inboedelverzekering;
5.11 Storingen door bevroren installatie of installatie delen;
5.12 Vervangen van de boiler of warmtewisselaar;
5.13 Indien All CV Service Hebbink is opgeroepen, zonder dat er sprake is van een defect aan het
toestel
Artikel 6. Looptijd en beëindiging
Het Service contract en het ALL CV Service contract lopen steeds 12 maanden, ingaande de datum dat het aanvraag formulier door beide partijen is ondertekend.
Indien het contract tot stand is gekomen, heeft u tot 10 werkdagen na verzending van de contract aanvraag de mogelijkheid het contract zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij, toestelkeuring of onderhoud reeds heeft plaatsgevonden. Beide partijen kunnen het contract uiterlijk 30 dagen vóór het verstrijken van elke 12 maanden schriftelijk opzeggen. Zonder schriftelijke opzegging wordt het contract stilzwijgend verlengd met één jaar (12 maanden). Tussentijdse beëindiging is mogelijk bij verkoop van de woning waarin het betreffende toestel is geïnstalleerd middels schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van 30 dagen. Tariefsverhoging boven de indexering geeft u het recht het contract binnen 30 dagen nadat de tariefsverhoging aan u is meegedeeld schriftelijk op te zeggen vanaf de ingangsdatum van deze tariefsverhoging.

Artikel 7. Betalingen

De verschuldigde bedragen worden na het verhelpen van een storing en of een onderhoudsbeurt / toestelkeuring via eenmalige machtiging voldaan of betaling achteraf via een factuur. Voor het contract gelden de tarieven zoals die vóór of uiterlijk bij het aangaan van het contract zijn verstrekt. Contracten die per maand betaald worden dienen te geschieden via automatische incasso.
De overeengekomen tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. In beginsel zal de prijs van het contract worden aangepast aan de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 All CV service Hebbink vrijwaart de abonnee tegen elke schade welke gezien kan worden als
Wettelijke Aansprakelijkheid, ontstaan uit de uitvoering van haar werkzaamheden. All CV service Hebbink zal echter nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade;
8.2 All CV service Hebbink kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van fouten en/of
gebreken, welke bij een redelijke uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden niet waarneembaar zijn
of een gevolg zijn van materiaal moeheid of ouderdom en/of slijtage van de installatie.
Artikel 9. Toepasselijkheid Voorwaarden
Deze voorwaarden maken deel uit van het Service contract en het ALL CV Service contract, tussen de opdrachtgever en ALL CV Service Hebbink en de daaraan verbonden bedrijven. Uw contractpartij is ALL CV Service Hebbink.